Multiconference Information Society 2022

Call for papers

This year, the Slovenian Cognitive Science conference – organised by the Slovenian Society for Cognitive Science – will be held again as part of the multiconference Information Society at Jožef Stefan Institute, Ljubljana.

This year’s conference topic will be Cognitive Aspects of Trust in Science. We are interested in psychological aspects of trust in science and some of the questions that we want to address are when and why someone trusts or distrusts science, what trust in science entails, whether it is different from trust in general and so on. On the other hand, we also want to address normative questions related to cognition as it relates to trust in science. For instance, we seek answers to questions like when and why ought someone trust or distrust science, what trust in science means from an epistemic viewpoint, how it relates to risk, and how it relates to trust in experts and trust in other sources (e.g., trust in artificial agents in artificial intelligence).

Papers from other areas of cognitive science will be considered as well since we want to highlight the diversity of topics, problems, methods, and insights that are characteristic of contemporary cognitive science. Papers from all the constitutive areas will be considered: neuroscience, philosophy, artificial intelligence, psychology, linguistics, anthropology, educational sciences, economy, and other applicable areas. The program committee will especially value works with interdisciplinary nature, attempting to bridge the gap between discipline-specific research approaches, terminologies, and viewpoints.

In hope the conference will foster an open space for networking, debate, and exchange of knowledge – connecting local and international, young, and seasoned researchers – we invite all who wish to present their empirical or theoretical work to submit their extended abstracts.

Submission, review process, publication

Please submit your extended abstract of 4 pages (including references), formatted according to the multiconference template, through the EasyChair platform (the links to the EasyChair conference platform and the template are available at the multiconference webpage: https://is.ijs.si/?page_id=14415).

Extended abstracts will go through a review process. Both English and Slovenian language papers are welcome; in case you will submit your work in Slovenian language, include the English title, keywords and abstract in the manuscript.

Accepted papers will be published in the conference proceedings.

Longer versions of selected papers will be considered for publication in the interdisciplinary journal INDECS (http://www.indecs.eu).

Deadlines and dates

Submission deadline: September 1st, 2022 Extended to September 9th

Notification to authors: September 10th, 2022 Extended to September 18th

Camera-ready papers (submission of final version): September 20th, 2022 Extended to September 25th

Date of the conference: October 13th (Note: in case of a larger number of accepted papers, the conference will also take place on October 14th.)

Further information

The language of presentation is English or the language in which the abstract was submitted. Attending the conference is free of charge but authors of papers must register at the Information Society multiconference webpage (https://is.ijs.si/?lang=en) and pay the registration fee. For all students the conference fee is 25 euro, for alumni of the MEi:CogSci program, not employed and retirees 50 euro, for others 100 euro.

Please contact is@ijs.si with questions regarding the submission and registration procedure; for other matters contact kognitivna@guest.arnes.si. For further information see the multiconference webpage http://is.ijs.si/.

KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Multikonferenca Informacijska družba 2022

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo.

Tema letošnje konference je Kognitivni vidiki zaupanja v znanost. Zanimala nas bodo vprašanja glede psiholoških vidikov zaupanja v znanost. Med vprašanji, ki si jih lahko zastavimo, so tako kdaj in zakaj nekdo zaupa oz. ne zaupa v znanost, kaj zaupanje v znanost dejansko je, ali se razlikuje od zaupanja širše in tako naprej. Po drugi strani nas zanimajo tudi normativna vprašanja v zvezi s kognicijo kot se navezuje na zaupanje v znanost. Zanima nas npr., kdaj in zakaj naj bi nekdo zaupal v znanost, kaj je zaupanje v znanost iz epistemskega vidika, kako se navezuje na tveganje in ali se razlikuje od zaupanja v eksperte in ostale vire (npr. od zaupanja v umetno inteligenco).

Dobrodošli so tudi prispevki z ostalih področij kognitivne znanosti. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference; formatirani morajo biti v skladu s predlogo multiconference) preko konferenčne platforme EasyChair. Povezavi do konferenčne platforme EasyChair in predlogo najdete na spletni strani multiconference: https://is.ijs.si/?page_id=14413.

Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko avtor le enega prispevka, kjer je vodilni avtor.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Strokovni odbor bo izbrane prispevke (v razširjeni obliki) predlagal za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS (http://www.indecs.eu).

Roki in datumi

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 9. september

Obvestilo avtorjem: 10. september 18. september

Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september 25. september

Datum konference: 13. oktober 2022, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večjega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala tudi 14. oktobra).

Nadaljnje informacije

Jezik predstavitve prispevkov je angleščina oz. jezik, v katerem je prispevek zapisan. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati (https://is.ijs.si) in plačati kotizacijo. Za študente je prijavnina 25 eur, za alumne programa MEi:CogSci, nezaposlene in upokojence 50 eur, za ostale 100 eur.

Z morebitnimi vprašanji glede postopkov registracije in oddaje prispevkov se prosim obrnite na is@ijs.si; glede drugih zadev se lahko obrnete na kognitivna@guest.arnes.si. Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference: http://is.ijs.si/.